تحلیلی بر روند ازدواج و طلاق استان کردستان طی سال های 1394-1385

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه یزد