بررسی تأثیر رسانه جمعی (تلویزیون) بر نگرش سیاسی مردم طبقه پایین جامعه مطالعه موردی: شهر قرچک ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد فرهنگ و تمدن مسلمانان از مرکز مطالعات تمدن‌های اسلامی دانشگاه آقاخان لندن.