بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کارآفرینی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دولتی و غیر انتفاعی (مورد مطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، آدرس: ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد، آدرس: ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی