سبک زندگی و پوشش زنان (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی ،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران (نویسنده مسئول

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران