بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

3 استادیارگروه شهرسازی دانشگاه مازندران