بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق و ازدواج با تأکید بر تورم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی و اجتماعی، واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد سلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران