مطالعه جامعه شناختی رابطه بین جهانی شدن و مدیریت بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور گلپایگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (نویسنده مسئول) masoum_motlaq@yahoo.com