تبیین تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر تفاوت ارزشی در جوانان (با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری)

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب (نویسنده مسئول)

2 استادیار و مدیر گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان seyedalihashemianfar@yahoo.com