- گردشگری و توسعه روستایی: تحلیل جامعه شناختی نقش خانه های دوم در توسعه روستایی لواسانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار