- بررسی و تبیین عوامل پیش زمینه‌ای موثر بر تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاهای آزاد اسلامی استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ، واحد قشم دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی واحد قشم دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران