- بررسی مردم شناختی مراسم گذار با تاکید بر آیین سدره پوشی زرتشتیان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 فوق لیسانس مردم شناسی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی