- رابطه بین اعتقادات دینی و آسیب پذیری فرهنگی خانواده در شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی ودبیر آموزش وپرورش زنجان

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران غرب