بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی