بررسی رابطه‌ی بین تجددگرایی و بی‌رغبتی نسبت به ازدواج در میان جوانان (مطالعه‌ی موردی: جوانان شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی(گرایش مسائل اجتماعی ایران)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادجامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، نویسنده مسئول

3 استادجامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران