دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی اولویت های ارزشی(مادی و فرامادی) دانشجویان و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

کریم رضادوست؛ معصومه باقری؛ کیومرث ملائی


2. بررسی رابطه ی بین فضای شهری و جرم: مورد مطالعه، منطقه یازده مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

رضاعلی محسنی


3. بررسی جامعه شناختی ارزش های حرفه ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم


4. بررسی جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در شهرستان شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

رضاعلی محسنی؛ طهمورث شیری؛ حسین عباسی اقدم


5. شناسایی و تدوین مولفه های جامعه شناختی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

زهرا علیپور درویشی؛ محمد ویسی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


6. The comparison of Mindfulness techniques teaching effects on improving teachers' occupational and students' academic performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

فرشته عالی پور؛ ویدا اندیشمند


7. اثربخشی آموزش کاهش وزن مبتنی بر خانواده بر حرمت بدنی و سلامت عمومی زنان فزون‌وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

امیر پیرایش؛ شهناز نوحی؛ محبوبه طاهر؛ حکیمه آقایی


8. نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در دوره پساقذافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

مدیر اجرایی؛ عباس جهان تیغ


10. رابطه بین سرمایه‌ اجتماعی و سرمایه‌ فکری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

محمد حاجی زاد


11. بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

عالمه کیخا


12. مروری بر نظریه های جامعه شناختی در زمینه رابطه نظم اجتماعی و خشونت در ورزش( ارائه مدل نظری )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

فرشته نظری؛ محمدمهدی لبیبی