نویسنده = مهربان هادی پیکانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی تغییر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه‌ استان گلستان)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 137-158

مجتبی رنجبر؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی


شماره‌های پیشین نشریه