نویسنده = نوین تولایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 65-90

صفیه خدایاری مطلق؛ محمود شارع پور؛ نوین تولایی