نویسنده = محمدصادق مهدوی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر رسانه جمعی (تلویزیون) بر نگرش سیاسی مردم طبقه پایین جامعه مطالعه موردی: شهر قرچک ورامین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 127-143

محمدصادق مهدوی؛ ابوالفضل حاجی‌زادگان؛ لادن احمدیان هروی